Pravidla mužského kruhu a jeho základní filozofie

Vymezení:
Mužský kruh je neoficiální a dobrovolná komunita mužů, kteřá kultivuje a šíří hodnoty jako je úcta, respekt, spolupráce, inspirace, láska k lidem a přírodě.

Kategoricky odmítáme postoje, které vedou k diskriminaci lidí kvůli jejich odlišnostem, jako je původ, rasa, náboženství, sexuální nebo politická orientace.

Nejsme sekta, která by se chtěla jakkoliv distancovat od lidí, kteří v této komunitě nejsou.

1. Co je mužský kruh

Mužský kruh je neformální skupina mužů, kteří:

– se rozhodli pracovat na svém vlastním rozvoji
– chtějí spolupracovat s dalšími muži, kteří jsou stejně otevření spolupráci
– chovají ke členům kruhu primární úctu a respekt
– považují pravidla uvedená níže za neodmyslitelnou součástí této komunity

Mužský kruh je prostředí důvěry a bezpečí, ve kterém muži sdílí své zkušenosti a pohledy na různá témata. Cílem je vzájemná inspirace, podpora a praxe pravdivosti, otevřenosti, sundávání ochranných a obranných masek, sebepoznání a nacházení vnitřní síly pro zvyšování kvality života každého ze členů, jejich rodin a komunit.

Mužský kruh jako takový je apolitický a nenáboženský. Respektuje individuální názory členů na politiku, náboženství, tradice atd. Růzorodost názorů je vítána jako možnost obohacení se o jiné úhly pohledu, jichž je každý člen nositelem.

2. Členem může být pouze muž

Členem mužského kruhu se může stát pouze muž, který se cítí jako muž. Toto pravidlo vyplývá jen a pouze z logiky věci a není míněno jako diskriminační vůči ženám či mužům, kteří se cítí ženami. Členové mužského kruhu si žen váží, ctí je, respektují a pracují na sobě tak, aby se ženami utvářeli krásné mezilidské či partnerské vztahy. Stejně tak chovají úctu a respekt vůči lidem s menšinovou sexuální orientací.

Z aktivit mužského kruhu těží i ženy, ale sekundárně, v podobě kontaktu s muži/partnery, kteří pracují na rozvoji svých kvalit, praktikují sebereflexi a schopnost aktivně naslouchat.

3. Zásadní pravidla

Dodržování těchto pravidel je podmínkou pro bytí součástí naší komunity.

3.1 Pravidlo diskrétnosti. Vše, co je uvnitř kruhu vyslyšeno, zůstává uvnitř kruhu. Nikdo nesmí sdílet příběhy ostatních dál, ani anonymně.

3.2 Nedáváme si zpětnou vazbu. Výjimkou jsou zpětnovazební kruhy a odpovědní councily.

Hrubé porušení těchto zásadních pravidel povede k vyloučení člena ze skupiny.

4. Vodítka a doporučení

Tato vodítka jsou doporučená, protože jejich dodržování vede ke kýžené míře sebereflexe, inspirace a úcty vůči příběhům ostatních členů kruhu, podporují kvalitu sdílení a aktivního naslouchání při našich setkáních. V dnešní době bohužel nepatří mezi běžné dovednosti, a proto je praktikujeme.

4.1 Kdo sdílí, sdílí z vlastního života (tzv. sdílení ze srdce), esenčně (k podstatě věci, bez zbytných detailů) a spontánně (z přítomného okamžiku, bez přípravy). Po dokončení sdílení poděkuje skupině za to, že mu dala prostor pro sdílení a vyslechla bez posuzování a nevyžádané zpětné vazby.
4.2 Kdo naslouchá, naslouchá srdcem. To znamená, že aktivně naslouchá sdílení – vnímá ho svou plnou pozorností. Neposuzuje, nesoudí, neodsuzuje, nekritizuje. Vnímá, co se ho dotýká a co ne.
4.3 Po dokončení sdílení poděkujeme sdílejícímu za to, že s důvěrně sdílel svůj úhel pohledu, zkušenost či příběh z vlastního života.

Souznění s filozofií kruhu a souhlas s pravidly v bodě 3. jsou podmínkou pro smysluplné členství v mužském poradním kruhu.

sepsal Petr Hadač
facilitátor poradních kruhů
dne 15.3.2020 v Brně


Zpět na přihlašovací stránku